Cookies

PREVÁDZKOVATEĽ ÚDAJOV:

Best Life, s. r. o., Púpavova 1, 841 04 Bratislava

ÚVOD

Best Life, s. r. o. sa zaväzuje chrániť a rešpektovať Vaše súkromie v súlade s aktuálnymi predpismi o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov. Zásady vysvetľujú, kedy a prečo zhromažďujeme osobné informácie, ako ich používame, či podmienky, za ktorých ich môžeme poskytnúť iným. Zásady sa vzťahujú na zasielanie Newslettera.

ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje, ktoré Best Life, s. r. o. zhromažďuje na základe Vášho súhlasu, budú použité na účel zasielania elektronického Newslettera – informačného materiálu ohľadom ponúkaných školení, najnovších trendoch v osobnom rozvoji a koučingu.

ROZSAH SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Best Life, s. r. o. zhromažďuje osobné údaje v  rozsahu meno, priezvisko, organizácia, mesto a e-mail, resp. iný údaj, ktorý nám poskytnete. Z webovej stránky www.denisbulejka.sk môžeme zhromažďovať IP adresu a úkony vykonané na tomto webe.

Pre účely rozosielania  Newslettera nezhromažďujeme ani nespracovávame žiadne špeciálne kategórie osobných údajov, ako sú napríklad jedinečné identifikátory alebo citlivé osobné údaje.

PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA

Zhromažďovanie osobných údajov sa uskutočňuje výlučne na základe súhlasu dotknutej osoby použitím „Registračného formuláru pre odoberanie Newslettera„, ktorý uchováva dokumentáciu týkajúcu sa súhlasu danej osoby.

SÚHLAS

Súhlasom s  týmto Oznámením o  ochrane osobných údajov dávate súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov výlučne na účely uvedené vyššie.

Svoj súhlas môžete vziať kedykoľvek späť, a to kliknutím na odkaz na konci Newslettera alebo e-mailom na adresu info@denisbulejka.sk. Odvolanie súhlasu nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania založený na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

POSKYTNUTIE OSOBNÝCH ÚDAJOV TRETÍM OSOBÁM

Best Life, s. r. o. nešíri, nepredáva ani neprenajíma Vaše informácie žiadnym tretím stranám bez Vášho súhlasu, s výnimkou osôb, ktoré sú v Best Life, s. r. o. v  pracovnoprávnom, obdobnom alebo v  inom vzťahu s cieľom zasielať Vám Newsletter.

Ak to vyžaduje zákon – Vaše osobné informácie Best Life, s. r. o. poskytne, ak to vyžaduje zákon, alebo ak sa dôvodne domnievame, že zverejnenie je potrebné na ochranu práv Best Life, s. r. o. a / alebo na dodržiavanie súdneho konania, súdneho príkazu alebo iného právneho procesu. Urobíme však všetko, aby sme zabezpečili, že Vaše práva na ochranu osobných údajov budú aj naďalej chránené.

DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje uchovávame tak dlho, kým to považujeme za nevyhnutné na splnenie účelu, pre ktorý boli zhromaždené, pričom berieme do úvahy potrebu odpovedať na Vaše podnety a vyriešiť možné sťažnosti. Údaje, ktoré sme získali na základe vášho súhlasu so zasielaním newslettra uchovávame, kým nám príslušný súhlas neodvoláte. Keď osobné údaje, ktoré spracúvame už nie sú potrebné, odstránime ich bezpečným spôsobom. Môžeme spracovávať údaje na štatistické účely, ale v takýchto prípadoch budú údaje anonymizované.

VAŠE PRÁVA

Máte právo požadovať od nás ako prevádzkovateľa, resp. sprostredkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa Vás, ako dotknutej osoby, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti spracúvaniu.

POUŽÍVANIE COOKIES A  WEBOVÝCH BEACONS

Na zhromažďovanie informácií počas navigácie na www.denisbulejka.sk používame cookies a webové beacons (ďalej len „navigačné informácie o webových stránkach“). Webové navigačné informácie obsahujú štandardné informácie z webového prehliadača, ako napríklad typ prehliadača; adresu IP („IP“) a akcie, ktoré vykonávate na www.denisbulejka.sk, ako sú zobrazené webové podstránky a kliknutia na odkazy.

Tieto informácie slúžia na efektívnejšie fungovanie www.denisbulejka.sk, ako aj na zbieranie štatistických informácií a zhromažďovanie takýchto osobných údajov ako typu prehliadača a operačného systému, odkazujúcej stránky, cesty cez stránky, domény ISP , atď., aby sme vedeli, ako návštevníci používajú www.denisbulejka.sk. Cookies a podobné technológie nám pomáhajú prispôsobiť www.denisbulejka.sk Vašim preferenciám, postupom a potrebám, ako aj odhaliť a predchádzať bezpečnostným hrozbám a zneužitiu. Používané samostatne, cookies a webové beacons Vás osobne neidentifikujú.

ZMENY ZÁSAD

Best Life, s.r. o. si vyhradzuje právo kedykoľvek Zásady zmeniť. Aktuálna verzia bude vždy dostupná na https://denisbulejka.sk/ochrana-osobnych-udajov/. Odporúčame Vám, aby ste Zásady občas skontrolovali, aby ste sa uistili, že ste spokojní so zmenami. Ak vykonáme zmeny, ktoré podstatne Zásady zmenia, budeme Vás informovať e-mailom alebo uverejním oznámenie na https://denisbulejka.sk/ochrana-osobnych-udajov/predtým, ako táto zmena nadobudne účinnosť.

VAŠE PRÁVO SŤAŽOVAŤ SA NA ORGÁN DOHĽADU

Ak ste nespokojní so spracovaním Vašich osobných údajov, môžete sa najskôr obrátiť na adresu info@denisbulejka.sk.

Ak budete naďalej nespokojní, máte právo požiadať o  pomoc priamo vnútroštátny dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov

Group 3 Created with Sketch.